معنی کلمه نشاسته ریختن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نشاسته ریختن . [ ن ِ ت َ / ت ِ ت َ ] (مص مرکب ) گندم را برای گرفتن نشاسته در آب خیساندن .