معنی کلمه قضین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قضین . [ ق ِ ] (اِخ ) (ذو...) نام وادیی است ، و در اشعار امیه از آن یاد شده است . سیرافی آن را به فتح و کسر قاف ضبط کرده و گوید: جایی است که در آن قضه روید. (معجم البلدان ).