معنی کلمه ذرب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذرب . [ ذِ ] (ع اِ) سنگریزه مانندی است که در زیر پوست برگردن آدمی یا ستور پیدا آید.

مرضی از امراض جگر و آن سنگ یعنی حصاة پیدا کردن کبد باشد.