معنی کلمه فیران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیران . (نف ، ق ) در حال فیریدن . فیرنده . (یادداشت مؤلف ) : اگرچه خر به نیسان شاد و فیران و دنان باشد زبهر خر نمیگردد به نیسان دشت چون بستان . ناصرخسرو.