معنی کلمه ابوالحسین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالحسین . [ اَ بُل ْ ح ُ س َ ] (اِخ ) احمدبن محمدبن احمد فقیه شافعی . رجوع به ابن قطان ابوالحسین احمد... شود.