معنی کلمه غایةالامانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غایةالامانی . [ ی َ تُل ْ اَ ] (ع اِ مرکب ) نهایت آرزوها. منتهای امیدها : روی امید سعدی برخاک آستانت بعد از تو کس ندارد یا غایةالامانی . سعدی (طیبات ).