معنی کلمه نسیه کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نسیه کردن . [ ن َس ْ / ن ِس ْ ی َ / ی ِ ک َدَ ] (مص مرکب ) نسیه گرفتن . وام کردن . نسیه بردن .