معنی کلمه سست زخم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سست زخم . [ س ُ زَ ] (ص مرکب ) نبضی که سست زند. سست قرعه . سست ضربه . (فرهنگ فارسی معین ).