معنی کلمه جعفر تکین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جعفر تکین . [ ج َ ف َ ت َ] (اِخ ) از امراء و ارکان سپاه غزنویان بوده و در جنگهای محمود غزنوی با امرای ماوراءالنهر شرکت داشته است . رجوع شود به ترجمه ٔ تاریخ یمینی و حبیب السیر.