معنی کلمه زیزگاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیزگاه . (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش دستجرد خلجستان است که در شهرستان قم و شش هزارگزی جنوب باختر وشجرد واقع است و 310 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).