معنی کلمه ثعو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعو. [ ث َع ْوْ ] (ع اِ) نوعی از خرما یا خرمای بزرگ یا غوره ٔ خرما که نرم شده باشد.

لغتی است در معو.