معنی کلمه ثعم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعم . [ ث َ ] (ع مص ) نزع . (تاج المصادر بیهقی ).

کشیدن چیزی را.