معنی کلمه عقیق جگری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عقیق جگری . [ ع َ ق ِ ج ِ گ َ ] (ترکیب وصفی ) نوعی از عقیق قیمتی که به رنگ جگر می باشد. (آنندراج ) : نشان آتش لعل تو میدهد بنظر گران بهاست عقیق سرشک ماجگر است . ارادتخان واضح (از آنندراج ). ز خون دیده ٔ خود خوشدلم که از جگرست عقیق چون جگری باشد از یمن باشد. باقر کاشی (از آنندراج ).