معنی کلمه فیاضة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیاضة. [ ف َی ْ یا ض َ ] (ع ص ) مؤنث فیاض . فیض بخش : فیاضه ٔ چشمه ٔ معانی دانای رموز آسمانی . نظامی .