معنی کلمه ثعلبیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعلبیة. [ ث َ ل َ بی ی َ ] (اِخ ) یکی از منازل راه مکه است که سابق قریه ای بود و اکنون خرابه است و مشهور. (مراصد الاطلاع ). این موضع به سه منزلی کوفه بین شقوق و خزیمیه است . (معجم البلدان ) : گرمگاهی کافتاب استاده در قلب اسد سنگ و ریک ثعلبیه بید و ریحان دیده اند. خاقانی .