معنی کلمه گوزهره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوزهره . [ گ َ / گُو زَ رَ / رِ ] (اِ مرکب ) گاوزهره . رجوع به گاوزهره شود.