معنی کلمه عقیده داشتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عقیده داشتن . [ ع َ دَ / دِ ت َ ] (مص مرکب ) انگاشتن . باور داشتن . معتقد بودن . رجوع به عقیده شود.