معنی کلمه ثعلبیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعلبیة. [ ث َ ل َ بی ی َ ] (ع اِ) رفتار اسب که برفتار سگ ماند.