معنی کلمه رقصانیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رقصانیدن . [رَ دَ ] (مص جعلی ) رقصاندن . رجوع به رقصاندن شود.