معنی کلمه نسوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نسوی . [ ن َ س َ ] (ص نسبی ) نسائی . (از سمعانی ). منسوب به نسا. اهل نسا. از مردم نسا.