معنی کلمه بجة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بجة. [ب َج ْ ج َ ] (اِخ ) نام بتی است . (از اقرب الموارد).