معنی کلمه سریری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سریری . [ س َ ] (ص نسبی ) منسوب بسریر. (برهان ).

بالینی . (فرهنگستان ).