معنی کلمه قصیر لخمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصیر لخمی . [ ق َ رِ ل َ ] (اِخ ) ابن سعد. از نوابغ جاهلیت است . وی صاحب جذیمه ٔ وضاح است و سخنان او با جذیمه مشهور است در خبر جذیمه و زباء.او کسی است که زباء را بفریفت تا عمروبن عدی توانست وی را بکشد. رجوع به امثال المیدانی ج 1 ص 157 و الاعلام زرکلی ج 2 ص 796 و عقدالفرید ج 3 ص 59 و 351 شود. درباره ٔ وی مثلی است : لایطاع لقصیر أمر. (منتهی الارب ).