معنی کلمه قصیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصیر. [ ق َ ] (اِخ ) ابن سعد. همنشین جذیمة الابرش است . رجوع به قصیر لخمی شود.