معنی کلمه ذرانح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذرانح . (اِخ ) موضعی است میان کاظمة و بحرین . یاقوت . و گوید محتمل است ذرایح باشد بصیغه ٔ جمع ذریحه .