معنی کلمه گوزر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوزر. [ گ َ / گُو زَ ] (اِ) جوذر. پوست گاو. (یادداشت مؤلف ). رجوع به گودر و گودره شود.