معنی کلمه پیرائیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرائیدن . [ دَ ] (مص ) پیراستن . رجوع به پیراهیدن و رجوع به پیراستن شود.