معنی کلمه پیرآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرآباد. (اِخ ) ده مخروبه ای است از دهستان گندمان بخش بروجن شهرستان شهرکرد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).