معنی کلمه قصوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصوی . [ ق ُص ْ وا ] (ع ن تف ) غایت دور. (منتهی الارب ).تأنیث اقصی ، به معنی غایت بعیده . (اقرب الموارد). - غایت قصوی ؛ هدف دور.

(اِ) کرانه ٔ وادی .(منتهی الارب ). طرف وادی . (اقرب الموارد). رجوع به قصیا شود.