معنی کلمه لیکش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیکش . [ ک َ ] (اِخ ) نام موضعی به زندرستاق کجور مازندران . (سفرنامه ٔ رابینو بخش انگلیسی ص 110).