معنی کلمه مجالد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مجالد. [ م َ ل ِ ] (اِخ ) ابن سعیدبن عمیر از همدان ، مکنی به ابی عمیر. راویه ٔ اخبار است و هیثم بن عدی از او بسیار روایت کند و مجالد حدیث نیز شنوده . و نزد محدثین ضعیف است . وفات او به سال 144 بوده است . (ابن الندیم ، یادداشت به خط مرحوم دهخدا).