معنی کلمه بجاجة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بجاجة. [ ب َ ج َ ] (ع ص ، اِ) ناکس . فرومایه . (منتهی الارب ) (آنندراج ). مردم رذل . (ناظم الاطباء).