معنی کلمه گوری شیخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوری شیخ . (اِخ ) دهی است از دهستان خمیر بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقع در 74000 گزی شمال باختری بندرعباس ، سر راه فرعی لار به بندرعباس . جلگه و گرمسیر است . سکنه ٔ آن 250 تن است . آب آن از چاه است . محصول آن خرما و غلات و شغل اهالی زراعت وراه آن فرعی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).