معنی کلمه لیفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیفی . (ص نسبی ) منسوب به لیف . از لیف : کنف و کتان از گیاهان لیفی است . - نسج لیفی ؛ غضاریف سطوح مفصلیه هیچ نسج لیفی ندارند و هرگز استخوان نمیشوند. (تشریح میرزا علی ص 165).