معنی کلمه رقاع یمانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رقاع یمانی . [ رِ ع ِ ی َ ] (اِ مرکب ) دوایی باشد چون جوزالقی مقیی ، جز اینکه شکل رقاع یمانی مثلث و سرش شکافته است . (یادداشت مؤلف ). به جوزالقی ماند اماسر وی شکافته بود و بهترین آن بود که رسیده بود و طبیعت آن گرم و خشک است بلغم و رطوبات معده را ببرد وخلطهای غلیظ و لزج بیرون آورد. (اختیارات بدیعی ).