معنی کلمه فولس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فولس . [ ل ُ ] (اِخ ) نام حکیمی بوده یونانی . (برهان ). او راست کتاب الکناش در طب ، و آن را حنین نقل کرده است در هفت مقاله . و کتابی دیگر دارد در بیماریه-ای زنان . (از ابن الندیم ). پولس . رجوع به پولس ش-ود.