معنی کلمه وادی الناقه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وادی الناقه . [دِن ْ نا ق َ ] (اِخ ) ناحیه ای است نزدیک تبوک در شام .(امتاع الاسماع ص 474) .