معنی کلمه لاسیما در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاسیما. [ سی ی َ ] (ع ق مرکب ) خاصة. خصوصاً. بالخاصة. بخصوص . علی الخصوص . ویژه . بویژه .

نه چنانستی . (دهار). لاترما. رجوع به سیما شود.