معنی کلمه لیع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیع. (اِخ ) موضعی است . (منتهی الارب ).