معنی کلمه لیطة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیطة. [ ] (اِ) بخوری که در هیاکل قدیم مستعمل بود. (فهرست مخزن الادویه ).