معنی کلمه قصطانک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصطانک . [ ] (اِخ ) دهی جزء بخش شهریار شهرستان تهران واقع در 5 هزارگزی جنوب علیشاه عوض . این ده در جلگه واقع است و هوایی معتدل دارد. سکنه ٔ آن 833 تن است . آب آن از قنات است و در بهار از رود کرج و سیاه آب ابراهیم آباد میباشد. محصول آن غلات و چغندرقند و میوه جات و انگور است . شغل اهالی زراعت است و در حدود 8 باب دکاکین مختلفه و دبستان و راه مالرو دارد، و از طریق کهتر و حصارریزک ماشین میرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).