معنی کلمه فوکان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فوکان . (اِ) فقاع است که به فارسی بوزه نامند. (فهرست مخزن الادویه ). به کاف پارسی صحیح است . رجوع به فوگان شود.