معنی کلمه مجار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مجار. [ م َ ] (اِخ ) مردم مجارستان . و رجوع به مجارستان شود.