معنی کلمه دزدبگیری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دزدبگیری . [ دُ ب ِ ] (حامص مرکب ) عمل دزدبگیر. دزدگیری . رجوع به دزدبگیر شود.