معنی کلمه فوفیلاسوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فوفیلاسوس . (معرب ، اِ) زاج است . (فهرست مخزن الادویه ).