معنی کلمه گورگان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گورگان .(اِخ ) لقب شاه تیمور، و هر پادشاه جلیل القدر را گورگان گویند. (غیاث ) (آنندراج ). رجوع به گورکان شود.