معنی کلمه جعثل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جعثل . [ ج ُ ث ُ ] (اِخ ) ابن هاعان بن سعید الرعینی قتبانی مصری [ یکی از محدثان تابعی است که ] بکربن سوادة از او و او از ابی تمیم الجیشانی روایت حدیث کرده است . ابن یونس گوید: وی یکی از فقیهان و قاریان بود که عمربن عبدالعزیز بدو دستور داد از مصر به مغرب برود و قرائت را به مردم آنجا بیاموزد. همچنین سمت قضاوت هشام بن عبدالملک را در افریقیه عهده دار بود. وی در حدود سال 115 هَ . ق . درگذشت . (حسن المحاضره فی اخبار مصر و القاهره ).