معنی کلمه کار دریافتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کار دریافتن . [ دَرْ ت َ ] (مص مرکب ) ادراک شغل . به کار رسیدن : واجب آن شد که کار دریابم گر نگیرد چو دیگران خوابم . نظامی (هفت پیکر ص 48).