معنی کلمه جعبیات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جعبیات . [ ج َ بی یا ] (ع اِ) ج َ جَعبّی . رجوع به همین ماده شود.