معنی کلمه قصراللصوص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصراللصوص . [ ق َ رُل ْ ل ُ ] (اِخ ) قصر کنگور است . صاحب فتوح گوید: در جنگ نهاوند چون مسلمانان به کنگور وارد شدند. قسمتی از اموال و چارپایان آنان به دزدی رفت و از آن روز آنجا به قصراللصوص خوانده شد. (معجم البلدان ). رجوع به قصر کنگور [ کنگاور ] شود.